Regulamin

Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z katalogu stron internetowych Seomoz (zwanego dalej katalogiem).

§2
Definicje użytych pojęć

a. Katalog – niniejszy serwis internetowy, dostępny pod adresem http://katalog.seomoz.pl.
b. Użytkownik – osoba korzystająca z katalogu w celu odnalezienie bądź dodania wpisu.
c. Redaktor – pracownik firmy Seomoz sprawujący nadzór nad katalogiem i posiadający uprawnienia wyszczególnione w paragrafie „Obowiązki i uprawnienia redaktora katalogu”.
d. Wpis – przesłana przez użytkownika treść zawierająca informacje o zewnętrznej witrynie internetowej (w szczególności: tytuł, adres URL, opis).

§3
Dodawanie wpisów do katalogu

a. Użytkownik może dodać własny wpis do katalogu, wypełniając w tym celu specjalny formularz.
b. Tytuł wpisu powinien składać się z od 10 do 50 znaków (włącznie ze spacjami).
c. Opis należy zredagować w zgodzie ze wszelkimi zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji języka polskiego.
d. Opis powinien odzwierciedlać faktyczną zawartość strony i jak najlepiej ją charakteryzować.
e. Treść wpisu musi być pozbawiona wszelkiego formatowania. Tylko i wyłącznie administrator ma prawo dokonywać formatowania tekstu.
f. Do katalogu będą dodawane tylko i wyłączne główne podstrony serwisów.
g. Treść opisów stron musi być unikalna.
h. Główna wersja językowa strony musi być w języku polskim.
i. Administracja zastrzega sobie prawo do wykorzystania krótkich fragmentów treści zgłaszanych witryn podczas przygotowywania ich opisu, jeżeli deskrypcja zaproponowana przez użytkownika dodającego wpis nie spełni wymagań jakościowych katalogu.
j. Długość opisu strony nie może być mniejsza niż 400 znaków i nie powinna przekraczać 1500 znaków (wraz ze spacjami).
k. Do katalogu nie będą dodawane strony internetowe o znikomej wartości merytorycznej, łamiące obowiązujące na terytorium RP i UE przepisy prawne tudzież dobre obyczaje.
l. W katalogu występują dwa rodzaje wpisów: zwykły i wyróżniony. Wpis wyróżniony jest ważny 60 dni i skutkuje umieszczeniem dodawanej strony w rotatorze na stronie głównej. Po upływie ww. czasu kategoria wpisu zostaje zmieniona na wpis zwykły.
m. W celu eliminacji masowych zgłoszeń o znikomej wartości, zgłoszenie wpisu wymaga podania specjalnego kodu, który można otrzymać postępując zgodnie z instrukcjami umieszczonymi we wpisie bądź kontaktując się z administracją.
n. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść witryn zewnętrznych, do których linki znajdują się w Katalogu.

§4
Obowiązki i uprawnienia redaktora katalogu

a. Redaktor ma obowiązek dokonać rzetelnej weryfikacji każdego wpisu dodanego przez użytkowników pod kątem poprawności językowej, merytorycznej i zgodności z regulaminem, a następnie podjąć decyzję o jego opublikowaniu bądź odrzuceniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
b. Redaktor ma prawo modyfikować treść wpisów dodawanych przez użytkowników. Użytkownikowi przysługuje dożywotnie prawo do odwołania od wprowadzonych przez redaktora zmian w treści wpisu.
c. Redaktor ma prawo nie opublikować wpisu, jeśli stwierdzi jego niezgodność z regulaminem.
d. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy witryna internetowa, do której odnosi się dany wpis będzie przez dłuższy czas niedostępna bądź gdy jej zawartość nie będzie pokrywać się z opisem zawartości zawartym we wpisie w katalogu) redaktor ma prawo usuwać wpisy, które już wcześniej zostały opublikowane w katalogu.

§5
Polityka prywatności

a. Aby korzystać z katalogu w celu odnalezienia dowolnej treści, nie trzeba podawać żadnych danych. Użytkownicy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zadecydują, czy i w jakim zakresie chcą udostępniać informacje o sobie.
b. Nie wymagamy podawania danych osobowych z wyjątkiem adresu e-mail, który jest niezbędny celem weryfikacji dodawanej strony.
c. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do sporadycznego wysyłania informacji o ważnych nowościach, atrakcyjnych upominków w postaci kodów pozwalających na bezpłatne dodawanie wpisów itp. na podany adres poczty elektronicznej.
d. Administracja serwisu nie udostępnia żadnych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązującego prawa przez użytkownika.

§6
Postanowienia przejściowe i końcowe

a. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.
b. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
c. Właściciel katalogu: Alfa Koncept Marcin Trojan